HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
การบริการอื่นๆ
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นมีความยินดีในการนำเสนอบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ดังต่อไปนี้

การบริการเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น :

บริการถ่ายเอกสาร-ค่าบริการ 5 บาทต่อ 1 แผ่น(ขนาดA4สีขาว-ดำ)
บริการถ่ายรูป-ค่าบริการ 250 บาทต่อ 4 รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง
บริการโทรสาร (แฟกซ์) รับ-ส่ง 25 บาทต่อ 1 แผ่น
แจ้งสถานภาพของหนังสือเดินทางผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ-ค่าบริการ 70 บาท
บริการจัดส่งเอกสารโดยEMS ทั่วประเทศ - ค่าบริการ 220บาท

วีเอฟเอส โกลบอล ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาการบริการของเราเพื่อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอร้องวีซ่า ดังนั้น เราจึงถือเป็นเกียรติที่จะเสนอการให้บริการระบบรับส่งข้อความด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นช่องทางที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบถึงสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การให้บริการส่งข้อความในรูปแบบใหม่ล่าสุดนี้ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินการขอวีซ่าของท่านตลอดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่านทาง 1) ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ 2) อีเมล (E-mail ) ที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำร้องขอวีซ่า โดยที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกภาษาที่ตัองการให้ทางศูนย์ฯ ส่งข้อความอัตโนมัติให้ท่านได้ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ท่านทราบว่าสถานทูตญี่ปุ่นได้พิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับแจ้งถึงผลของการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านจากบริการนี้แต่อย่างใด

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการดังกล่าวนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ฯโดยมีอัตราค่าบริการท่านละ 60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการข้อความทางโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ : การบริการนี้เป็นการให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น