HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
แบบฟอร์มยินยอม
VFS Japan Visa Application Centre
(ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)ดำเนินการและบริหารงานโดยบริษัท VFS(ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเรียกว่า VFS ในลำดับต่อไป)

เป็นที่ทราบกันว่า  VFS
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่า และข้อมูลของผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้สัมครที่มีควงามประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกดำเนินการอย่างเป้นความลับภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ผู้สมัครโปรดรับทราบว่า ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกดำเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านรั้น ซึ่งดำเนินการโดย Japan Visa Application Centre ในกรณีนี้ไม่รวมถึง

การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการยื่นขอวีซ่าโดยหน่วยงานราชการอื่นของประเทศญี่ปุ่น
การจัดการการขอยื่นวีซ่าอย่างเหมาะสม ซึ่งดำเนินการโดย VFS และ
เพื่อการดำเนินการอย่างราบรื่นโดย VFS(รวมถึง การอมรมพนักงานอย่างเหมาะสมในการดำเนินการขอวีซ่า)

ผู้สมัครยินยอมทำตามกระบวนการการดำเนินเกี่ยวกับข้อมูลของตน โดย VFS