HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
(ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์ให้บริการโดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อความต่อจากนี้จะใช้คำแทนว่า วีเอฟเอส) ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์ให้บริการโดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อความต่อจากนี้จะใช้คำแทนว่า วีเอฟเอส)

วีเอฟเอสดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการในด้านการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน เอกสารสนับสนุนที่จำเป็น และค่าธรรมเนียมวีซ่า  
นอกจากนี้ วีเอฟเอส ยังมีหน้าที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าไปยังสถานฑูตญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร รับคืนหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบจากสถานฑูต และคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

สถานทูตญี่ปุ่นขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:
ทางสถานทูตญี่ปุ่นจะทำการคืนหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าให้กับผู้ยื่นคำขอโดยตรงในบางกรณี

วีเอฟเอส
จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากขั้นตอนในการพิจารณาหรือการปฎิเสธเอกสารคำร้องขอวีซ่า
และถึงแม้ว่าทางวีเอฟเอสจะมีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆกับหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญอย่างระมัดระวัง
แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสารสูญหายโดยอุบัติเหตุ การลักขโมย ภัยพิบิตทางธรรมชาติ(เหตุสุดวิสัย) หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง วีเอฟเอส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเหตุการณ์เหล่านี้เช่นกัน

เรียนชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าเมื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือผู้แทนฯ ยื่นหนังสือเดินทาง แบบคำร้องขอวีซ่า และเอกสารประกอบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วนั้น ย่อมถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือผู้แทนฯ ได้เข้าใจในข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุในแบบคำขอร้องวีซ่าแล้ว  ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้แทนฯ ได้ชำระไว้นั้น
จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร ปฎิเสธวีซ่าของผู้ยื่น   สำหรับค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้แทนฯ ได้ชำระไว้นั้นจะไม่ได้รับการชำระคืนไม่ว่าในกรณีใดๆ

บริษัท ไทยแลนด์โพส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรวมรวมคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม
และคืนหนังสือเดินทางแทนศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครเท่านั้น   บริษัท ไทยแลนด์โพส จำกัด ไม่มีอำนาจหน้าที
่ หรืออิทธิพลใดๆ ที่ส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่า   ผู้ยื่นคำร้องขอควรทราบว่าการยื่นแบบคำร้องขอและแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน การยื่นภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นหรือที่สถานทูตได้

ผู้ยื่นอาจได้รับคืนสื่อสิ่งพิมพ์ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญ แต่หากผู้ยื่นไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารดังกล่าวคืน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของ วีเอฟเอส ล่วงหน้า   หมายเหตุ: วัสดุสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมิได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ประการใด

พนักงานของ วีเอฟเอส ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อจำกัดความรับผิดนี้จะอยู่ภายใต้การตีความ และการบังคับใช้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แห่งราชอาณาจักรไทย และในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
ให้นำการเรียกร้องและข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจาณาคดี โดยศาลที่มีเขตปกครองในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่
บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
889 อาคารไทยซี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 34
ห้อง 342-3 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120