HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย

วันหยุดราชการของศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ปี 2563

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น และไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณีของสถานทูตญี่ปุ่น:

วันที่ วัน วันหยุด 2563
01 มกราคม  พุธ วันขึ้นปีใหม่
02 มกราคม พฤหัสบด วันหยุดปีใหม่
03 มกราคม  ศุกร วันหยุดปีใหม่
10 กุมภาพันธ์  จันทร วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
06 มษายน  จันทร นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
04 พฤษภาคม  จันทร วันฉัตรมงคล
06 พฤษภาคม  พุธ วันวิสาขบูชา
11 พฤษภาคม  จันทร วันพืชมงคล
03 มิถุนายน  พุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
06 กรกฎาคม  จันทร วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม  อังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
12 สิงหาคม  พุธ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ตุลาคม  อังคาร วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
04 กันยายาน ศุกร์ วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต
07 กันยายาน จนัทร์ วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต
23 ตุลาคม  ศุกร วันปิยมหาราช
10 ธันวาคม  ฤหัสบด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม ศุกร วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
30 ธันวาคม  พุธ วันสิ้นปี
31 ธันวาคม พฤหัสบด วันสิ้นปี