HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ประกาศเรื่องความปลอดภัยเมื่อมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)
เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สิ่งของในรายการต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับสมัครหรือให้เก็บไว้ในบริเวณ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดซึ่งใช้ถ่านไฟฟ้าในการทำงาน เช่น กล้องถ่ายรูป เทปเสียง/เทปวีดีโอ แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์แบบอ่อน เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา และ เครื่องเล่นเสียงชนิดพกพา
กระเป๋าทุกชนิด เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าที่ทำจากหนัง/ปอกระเจา/ผ้า และ แฟ้มซิป ยกเว้นได้แค่ถุงพลาสติกที่ใส่เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต
ซองหรือห่อของที่ปิดผนึก
วัตถุไวไฟ เช่น กล่องไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค และ เชื้อเพลิงต่างๆ
ของมีคม เช่น กรรไกร มีดพก และ ตะไบเล็บ
อาวุธ หรือสิ่งคล้ายอาวุธ และ วัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่จัดไว้เบื้องต้นไม่ครอบคลุมทุกวัตถุต้องห้าม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตัดสินใจห้ามนำสิ่งของนอกเหนือจากรายการดังกล่าวเข้ามาในบริเวณได้

เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทางศูนย์ฯไม่อนุญาตให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น เพื่อน ญาติ หรือ
ผู้ติดต่อทางธุรกิจเข้ามาพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ล่ามได้รับอนุญาตให้ติดตามผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และผู้ทุพพลภาพ

หมายเหตุ:
ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่มีสถานที่ให้จัดเก็บสิ่งของต้องห้าม จึงขอให้ผู้ยื่นคำร้องจัดการเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนเข้ามาในบริเวณศูนย์