HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
ใบคำร้องขอวีซ่า
กรุณากรอกใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถามให้ครบถ้วนอย่างละ 1 ชุด ยื่นพร้อมกับเอกสารสำคัญอื่นในการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลดใบคำร้องขอวีซ่า (กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด แบบสอบถาม
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด จดหมายเชิญ (English)
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด จดหมายการันตี(คำประกัน) (English)
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด ตารางการเดินทาง (English)
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด จดหมายมอบอำนาจ
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด แบบฟอร์มการยื่มเล่มหนังสือเดินทาง (English)
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด แบบฟอร์มการถอนเรื่องขอวีซ่า
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด เอกสารยื่มพาสปอร์ต
คลิก ที่นี่สำหรับดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอวีซ่าแบบMultiple (มัลติเพิล เข้าออก หลายครั้ง)
หนังสือยินยอมการยกเลิกวีซ่าญี่ปุ่นที่ยังมีอายุการใช้งาน
 
หมายเหตุ

ใบคำร้องขอวีซ่ามีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น และกรุณากรอกข้อความในใบคำร้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับแบบสอบถามนั้น ท่านสามารถเลือกกรอกแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ฉบับใดฉบับหนึ่ง และสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาไทยได้

วิธีการดาวน์โหลด
ใบคำร้องเป็นรูปแบบ PDF
ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ในการดูและดาวน์โหลดใบคำร้องเหล่านี้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Reader
ดาวน์โหลดใบคำร้อง

1. คลิกบนลิงค์ใบคำร้อง
2. เมื่อหน้าใบคำร้องเปิดขึ้นมา
ให้บันทึกใบคำร้องลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

หรือ

1. คลิกขวาบนเมาส์ของท่านที่ลิงค์ที่กำหนด
2. เลือก Save Target As จากรายการดังกล่าว
3. บันทึกใบคำร้องลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
ขั้นตอนการยื่นคำร้อง
ขอวีซ่า


ขั้นตอนที่ 1
การจัดเตรียมเอกสารและการรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jp-vfsglobal-th.com
ติดต่อสอบถาม+66-(0)2-251-5197-8
ส่งคำถามผ่านอีเมลล์มาที่ info.jpth@vfshelpline.com
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนที่ 2
การถ่ายรูป
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ [ข้อกำหนดของรูปถ่าย]
มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นโดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 
ขั้นตอนที่ 3
กรอก 1. ใบคำร้องขอวีซ่า 2. แบบสอบถาม 3 .เอกสาร Checklist
ใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถามสามารถดาวน์โหล์ดได้ที่ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_application.html หรือสามารถรับได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น นอกจากนั้นผู้ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง นั้น มีความจำเป็นต้องกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบทุกช่องในเอกสาร check list ได้จากเว็ปไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html
 
ขั้นตอนที่ 4
การเตรียมเอกสารประกอบ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html เพื่อศึกษาเอกสารจำเป็นตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_visafees.html เพื่อทราบค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือติดต่อ +66-(0)2-251-5197-8
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินสด ณ วันที่ท่านมายื่นคำร้อง
 
ขั้นตอนที่ 5
การยื่นคำร้องขอวีซ่า
โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่น พนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่น ๆ) มาดำเนินการแทนได้ เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ๋าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
4. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ
เอกสารจำเป็น
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้อง และแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ เป็นเงินสด
6. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
7. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย

สำหรับผู้สมัครที่จะมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
กรุณาคลิ๊ก [ที่นี่] เพื่อศึกษากฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ
กรุณาคลิ๊ก {ที่นี่}เพื่อดูวันหยุดราชการของศูนย์ฯ
หากท่านเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ courier ใส่หมายเลขใบนัดฟังผล หรือหมายเลขบาร์โค้ด EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
ถ้าข้อความแจ้งว่า “Application handed over to Courier” กรุณาเข้าเว็บไซต์ของ [ไปรษณีย์ไทย ] เพื่อติดตามหนังสือเดินทางของท่าน
โดยใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS
 
ขั้นตอนที่ 6
การรับหนังสือเดินทางของท่านคืน
1. การรับหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
นำใบนัดฟังผลตัวจริงที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
แจ้งชื่อ – นามสกุล ของเจ้าของหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ถูกต้อง
2. การรับหนังสือเดินทางคืน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (11 แห่ง) ทีท่านยื่นคำร้อง
นำใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริง ที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ถ้าตัวแทน หรือบริษัททัวร์ เป็นผู้มารับหนังสือเดินทาง นอกจากใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริงแล้ว กรุณาเตรียมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาด้วย โดยไปรษณีย์ไทยจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่
3. การรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ Courier
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางได้ ไปรษณีย์ไทยจะพยายามทำการส่งหนังสือเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ 2 ครั้ง หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่