HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
เอกสารที่จำเป็น
กรุณาดาวน์โหลดเอกสารจำเป็นที่ใช้สำหรับสมัครวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง

วีซ่าระยะสั้นหมายถึง วีซ่าที่พำนักไม่เกิน 90 วัน และวีซ่าระยะยาว หมายถึง วีซ่าที่พำนัก 90 วันขึ้นไป
ผู้ที่ถือวีซ่าญี่ปุ่นระยะสั้นไม่สามารถทำ re-entry ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วการใช้วีซ่านั้นถือว่าสิ้นสุดลง และในส่วนของ วีซ่าแบบมัลติพัล สามารถพำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องทำ re-entry สำหรับการใช้ครั้งต่อไป

1. ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก Required Documents
2. เยี่ยมญาติ Required Documents
3. ธุรกิจ Required Documents
4. ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง) Required Documents
5. แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม Required Documents
6. ทรานซิท Required Documents
7. แบบ Multiple สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต Required Documents
8. พำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” Required Documents
9. สำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor) Required Documents
10. “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก Required Documents
11. สำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก Required Documents
12. สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก Required Documents
13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพานักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ HIDA Required Documents
14. วีซ่าประเภทการพานักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดาที่มีวีซ่าทางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แบบสอบถามสำหรับวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple นั้นเป็นเอกสารอ้างอิงที่ทางสถานฑูตต้องใช้พิจารณาเพิ่มเติม Required Documents
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ
แบบสอบถามสำหรับวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple นั้นเป็นเอกสารอ้างอิงที่ทางสถานฑูตต้องใช้พิจารณาเพิ่มเติม
Required Documents
ขั้นตอนการยื่นคำร้อง
ขอวีซ่า


ขั้นตอนที่ 1
การจัดเตรียมเอกสารและการรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jp-vfsglobal-th.com
ติดต่อสอบถาม+66-(0)2-251-5197-8
ส่งคำถามผ่านอีเมลล์มาที่ info.jpth@vfshelpline.com
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนที่ 2
การถ่ายรูป
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ [ข้อกำหนดของรูปถ่าย]
มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นโดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 
ขั้นตอนที่ 3
กรอก 1. ใบคำร้องขอวีซ่า 2. แบบสอบถาม 3 .เอกสาร Checklist
ใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถามสามารถดาวน์โหล์ดได้ที่ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_application.html หรือสามารถรับได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น นอกจากนั้นผู้ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง นั้น มีความจำเป็นต้องกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบทุกช่องในเอกสาร check list ได้จากเว็ปไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html
 
ขั้นตอนที่ 4
การเตรียมเอกสารประกอบ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html เพื่อศึกษาเอกสารจำเป็นตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_visafees.html เพื่อทราบค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือติดต่อ +66-(0)2-251-5197-8
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินสด ณ วันที่ท่านมายื่นคำร้อง
 
ขั้นตอนที่ 5
การยื่นคำร้องขอวีซ่า
โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่น พนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่น ๆ) มาดำเนินการแทนได้ เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ๋าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
4. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ
เอกสารจำเป็น
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้อง และแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ เป็นเงินสด
6. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
7. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย

สำหรับผู้สมัครที่จะมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
กรุณาคลิ๊ก [ที่นี่] เพื่อศึกษากฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ
กรุณาคลิ๊ก {ที่นี่}เพื่อดูวันหยุดราชการของศูนย์ฯ
หากท่านเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ courier ใส่หมายเลขใบนัดฟังผล หรือหมายเลขบาร์โค้ด EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
ถ้าข้อความแจ้งว่า “Application handed over to Courier” กรุณาเข้าเว็บไซต์ของ [ไปรษณีย์ไทย ] เพื่อติดตามหนังสือเดินทางของท่าน
โดยใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS
 
ขั้นตอนที่ 6
การรับหนังสือเดินทางของท่านคืน
1. การรับหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
นำใบนัดฟังผลตัวจริงที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
แจ้งชื่อ – นามสกุล ของเจ้าของหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ถูกต้อง
2. การรับหนังสือเดินทางคืน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (11 แห่ง) ทีท่านยื่นคำร้อง
นำใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริง ที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ถ้าตัวแทน หรือบริษัททัวร์ เป็นผู้มารับหนังสือเดินทาง นอกจากใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริงแล้ว กรุณาเตรียมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาด้วย โดยไปรษณีย์ไทยจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่
3. การรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ Courier
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางได้ ไปรษณีย์ไทยจะพยายามทำการส่งหนังสือเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ 2 ครั้ง หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่