HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
วีซ่านักท่องเที่ยว - คณะเดินทาง
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น


ขั้นตอนที่ 1 : การจัดเตรียมเอกสารและการรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jp-vfsglobal-th.com
ติดต่อสอบถาม+66-(0)2-251-5197-8
ส่งคำถามผ่านอีเมลล์มาที่ info.jpth@vfshelpline.com
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนที่ 2 : การถ่ายรูป
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ [ข้อกำหนดของรูปถ่าย]
มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นโดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 
ขั้นตอนที่ 3 : กรอก 1. ใบคำร้องขอวีซ่า 2. แบบสอบถาม 3 .เอกสาร Checklist
ใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถามสามารถดาวน์โหล์ดได้ที่ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_application.html หรือสามารถรับได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น นอกจากนั้นผู้ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง นั้น มีความจำเป็นต้องกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบทุกช่องในเอกสาร check list ได้จากเว็ปไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html
 
ขั้นตอนที่ 4 : การเตรียมเอกสารประกอบ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html เพื่อศึกษาเอกสารจำเป็นตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_visafees.html เพื่อทราบค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือติดต่อ +66-(0)2-251-5197-8
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินสด ณ วันที่ท่านมายื่นคำร้อง
 
ขั้นตอนที่ 5 : การยื่นคำร้องขอวีซ่า
โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่น พนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่น ๆ) มาดำเนินการแทนได้ เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ๋าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
4. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ
เอกสารจำเป็น
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้อง และแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ เป็นเงินสด
6. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
7. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย

สำหรับผู้สมัครที่จะมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
กรุณาคลิ๊ก [ที่นี่] เพื่อศึกษากฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ
กรุณาคลิ๊ก {ที่นี่}เพื่อดูวันหยุดราชการของศูนย์ฯ
หากท่านเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ courier ใส่หมายเลขใบนัดฟังผล หรือหมายเลขบาร์โค้ด EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
ถ้าข้อความแจ้งว่า “Application handed over to Courier” กรุณาเข้าเว็บไซต์ของ [ไปรษณีย์ไทย ] เพื่อติดตามหนังสือเดินทางของท่าน
โดยใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS
 
ขั้นตอนที่ 6 : การรับหนังสือเดินทางของท่านคืน
1. การรับหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
นำใบนัดฟังผลตัวจริงที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
แจ้งชื่อ – นามสกุล ของเจ้าของหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ถูกต้อง
2. การรับหนังสือเดินทางคืน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (11 แห่ง) ทีท่านยื่นคำร้อง
นำใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริง ที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ถ้าตัวแทน หรือบริษัททัวร์ เป็นผู้มารับหนังสือเดินทาง นอกจากใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริงแล้ว กรุณาเตรียมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาด้วย โดยไปรษณีย์ไทยจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่
3. การรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ Courier
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางได้ ไปรษณีย์ไทยจะพยายามทำการส่งหนังสือเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ 2 ครั้ง หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่
ขั้นตอนการยื่นคำร้อง
ขอวีซ่า


ขั้นตอนที่ 1
การจัดเตรียมเอกสารและการรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jp-vfsglobal-th.com
ติดต่อสอบถาม+66-(0)2-251-5197-8
ส่งคำถามผ่านอีเมลล์มาที่ info.jpth@vfshelpline.com
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนที่ 2
การถ่ายรูป
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ [ข้อกำหนดของรูปถ่าย]
มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นโดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 
ขั้นตอนที่ 3
กรอก 1. ใบคำร้องขอวีซ่า 2. แบบสอบถาม 3 .เอกสาร Checklist
ใบคำร้องขอวีซ่า และแบบสอบถามสามารถดาวน์โหล์ดได้ที่ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_application.html หรือสามารถรับได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น นอกจากนั้นผู้ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง นั้น มีความจำเป็นต้องกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบทุกช่องในเอกสาร check list ได้จากเว็ปไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html
 
ขั้นตอนที่ 4
การเตรียมเอกสารประกอบ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_documents.html เพื่อศึกษาเอกสารจำเป็นตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://jp-vfsglobal-th.com/thai/tourist_visafees.html เพื่อทราบค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือติดต่อ +66-(0)2-251-5197-8
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินสด ณ วันที่ท่านมายื่นคำร้อง
 
ขั้นตอนที่ 5
การยื่นคำร้องขอวีซ่า
โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่น พนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่น ๆ) มาดำเนินการแทนได้ เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ๋าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
4. ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ
เอกสารจำเป็น
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้อง และแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ เป็นเงินสด
6. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
7. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย

สำหรับผู้สมัครที่จะมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
กรุณาคลิ๊ก [ที่นี่] เพื่อศึกษากฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ
กรุณาคลิ๊ก {ที่นี่}เพื่อดูวันหยุดราชการของศูนย์ฯ
หากท่านเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ courier ใส่หมายเลขใบนัดฟังผล หรือหมายเลขบาร์โค้ด EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
ถ้าข้อความแจ้งว่า “Application handed over to Courier” กรุณาเข้าเว็บไซต์ของ [ไปรษณีย์ไทย ] เพื่อติดตามหนังสือเดินทางของท่าน
โดยใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS
 
ขั้นตอนที่ 6
การรับหนังสือเดินทางของท่านคืน
1. การรับหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
นำใบนัดฟังผลตัวจริงที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
แจ้งชื่อ – นามสกุล ของเจ้าของหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ถูกต้อง
2. การรับหนังสือเดินทางคืน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (11 แห่ง) ทีท่านยื่นคำร้อง
นำใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริง ที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ถ้าตัวแทน หรือบริษัททัวร์ เป็นผู้มารับหนังสือเดินทาง นอกจากใบนัดฟังผล / Pay –in – slip ตัวจริงแล้ว กรุณาเตรียมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาด้วย โดยไปรษณีย์ไทยจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่
3. การรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ Courier
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางได้ ไปรษณีย์ไทยจะพยายามทำการส่งหนังสือเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ 2 ครั้ง หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่นี่